www.thedailyheckle.net

www.thedailyheckle.net

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Prawo cywilne przez Zostaw komentarz

Umowę o pracę można rozwiązać na wiele sposobów. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, a więc oświadczenie woli, które musi być złożone przez jedną stronę stosunku pracy w stosunku do drugiej. Rozwiązanie to, powoduje natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Nie da się ukryć, że jest to nadzwyczajny i bardzo drastyczny w skutkach sposób ustania stosunku pracy, dlatego można go zastosować tylko w niektórych przypadkach.

Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Oświadczenie dotyczące rozwiązania umowy powinno mieć formę pisemną i zawierać oprócz wyrażenia woli natychmiastowego ustania stosunku pracy również wskazanie powodów i przyczyn, które uzasadniałyby rozwiązanie umowy. Należy pamiętać także, aby w oświadczeniu pracodawcy zawarte było pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach prawnych, a więc informacja, że pracownik ma prawo do złożenia wniosku o przywróceniu do pracy lub o odszkodowanie do sądu pracy (w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenie o rozwiązaniu umowy).

a

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w kilku przypadkach. Najczęstszą przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego jest ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Zwolnienie dyscyplinarne jest także możliwe w przypadku, gdy pracownik bierze udział w nielegalnym strajku i nie jest jego organizatorem. Warunkiem takiego zwolnienia jest pełna świadomość pracowników, że postępują bezprawnie. Niemożliwe jest natomiast rozwiązanie za udział w legalnym strajku.

Podstawą do zwolnienia może być także naruszenie obowiązku dbałości o interes pracodawcy. Działaniem takim będzie na przykład prowadzenie działalności konkurencyjnej. Argumentem dla rozwiązania stosunku pracy będzie również bezprawne wykorzystywanie przez pracownika mienia pracodawcy.

Inne powody to popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (jeśli przestępstwo jest oczywiste lub stwierdzono je prawomocnym wyrokiem) czy zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Ważne: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez przełożonego (sprawdzonych już) informacji o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy.

a

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika?

Rozwiązanie umowy o pracę może mieć również miejsce, kiedy nie ma w tym winy pracownika. Odbywa się to w trybie natychmiastowym i dotyczy wszystkich rodzajów umów o pracę (zarówno tych zawartych na czas nieokreślony, jak i na czas określony), również telepracowników i pracowników tymczasowych.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy),
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (kiedy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową),
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Ważne: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Pracodawca decyduje o rozwiązaniu stosunku pracy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą to informuje o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię nie później niż w ciągu 3 dni. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Ponadto, jeśli pracownik w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, ma prawo uzyskać zatrudnienie ponownie.

Odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy musi mieć potwierdzenie w orzeczeniu lekarskim wydanym w trybie określonym w przepisach prawa pracy. Obowiązek wydania takiego skierowania ciąży na pracodawcy.

a

Kiedy pracownik  może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Stosunek pracy bez wypowiedzenia może być rozwiązany również z inicjatywy pracownika. Sytuacja ta może mieć miejsce na przykład w chwili, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, która będzie bardziej odpowiednia ze względu na stan jego zdrowia i posiadane kwalifikacje zawodowe.

Pracownik może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, w przypadku gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takiej sytuacji pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Podobnie jak w poprzednim przypadku, oświadczenie pracownika musi być zawarte na piśmie, wraz z uzasadnieniem przyczyny rozwiązania tej umowy.

Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Jeżeli w procesie sądowym pracodawca udowodni, że nie było przesłanek do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, sąd zasądzi odszkodowanie na rzecz pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>